NativeLib TIẾNG VIỆT
Từ điển Sổ từ vựng Lexicon Kiểm tra
Dịch Ví dụ Từ đồng nghĩa Từ trái nghĩa Hình ảnh Phát âm

words_list: dịch sang tiếng Việt, phát âm, từ đồng nghĩa, từ trái nghĩa, hình ảnh, ví dụ

Dịch: words_list sang tiếng Việt

words_list

Định nghĩa và bản dịch trên trang web Wikipedia.org

Từ đồng nghĩa: words_list - [not found]

Ngoài ra, hãy xem các từ đồng nghĩa trên trang web Wiktionary.org

Từ trái nghĩa: words_list - [not found]

Các biến thể của từ trái nghĩa trên trang web Wiktionary.org

Hình ảnh: words_list - [not found]

Ví dụ: words_list